Úvod > Zeleň v krajině

Zeleň v krajině

Veškerá zeleň v extravilánu mimo zastavěný prostor měst, obcí, vesnic a zeleň v krajině je tvořena rozptýlenou zelení, liniovou zelení, bodovou zelení, skupinami zeleně, jedná se obvykle o plochy lesů, hájů, zahrad, sadů, luk, mokřadů, remízků, strání i volně rostoucí solitérní a skupinová zeleň nebo hospodářsky nevyužívaná zeleň. Tento typ zeleně má kromě svých primárních hospodářských a ekologických funkcí také výrazné funkce rekreační, zdravotní, krajinotvorné, půdoochranné, protierozní, vodohospodářské a též významnou funkci estetickou a okrasnou.

Řešení krajinářských úprav, liniové zeleně v krajině, zeleně podél komunikací, cyklostezek, vodotečí, doplňkové zeleně vodních ploch, oddělovací a izolační zeleně (větrolamy, remízky, skupinová zeleň v krajině a zeleň ostatní) vždy respektuje regulativy daného území a širší vztahy a územní souvislosti, krajinné typy a charakter daného prostoru, biodiverzitu krajinného celku, ekologické vztahy a další souvislosti.

Plánování a navrhování krajinné zeleně vždy respektuje podmínky platného ÚSES (Územní systémy ekologické stability) a návaznost na zpracované územní plány a vztahy s okolními areály. Současně musí vyhovovat všem stanoviskům, požadavkům a podmínkám orgánů státní správy a odborů pro ochranu životního prostředí a ochranu krajiny.

zpět nahoru

Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt