Úvod > Veřejná zeleň

Parky, veřejná zeleň

Veřejná zeleň v intravilánu měst a obcí má mnoho různých podob. Může se jednat o veřejné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, uliční parter, pěší zóny, návsi, trávníky, trvalkové a letničkové záhony, mobilní zeleň ve městech, dekorační květinové mísy, drobnou zeleň. Zeleň může tvořit jak souvislé porosty, tak i menší plochy a skupiny rostlin, solitérní zeleň (například solitérně rostoucí keře a stromy ve zpevněných plochách, zelené pásy podél cest a komunikací apod.)

Řešení ploch veřejné zeleně zajišťujeme od průzkumu k realizaci, vždy s přihlédnutím k  charakteru daného prostoru a jeho estetickému ztvárnění a funkčnímu uspořádání a též s ohledem k ekonomice následné údržby daného prostoru.

Studie, úvodní skica či koncepční a prostorové řešení vzniká vždy na základě provedených průzkumných prací (inventarizace stávající zeleně a dendrologický průzkum území), zadání investora a dále jejich pečlivé analýzy ve vztahu k okolním prostorám, architektuře budov, provozním vztahům a souvislostem, vyplývajících z konkrétní situace území, konfigurace terénu, klimatických a půdních podmínek, velikosti areálu a jeho orientace ke světovým stranám a předpokládaným provozním a uživatelským vztahům.

Do konečného návrhu projektu zahradní architekt zapracuje všechny aspekty plynoucí z daných souvislostí.

Situace v půdorysu dává celkovou představu o navrženém řešení, provozních vztazích, prostorovém uspořádání území a hmotovém i barevném členění zeleně a vybavenosti území (mobiliář, drobná architektura, terénní úpravy, sadové úpravy).

Konkrétní představu o navrženém řešení přiblíží pohledy nebo vizualizace daného prostoru. Vlastním realizačním podkladem je pak osazovací plán, výkaz výměr, specifikace materiálu, výpis rostlinného materiálu a dále podrobná technická zpráva (způsob zakládání zeleně, navržené technologie a postupy, harmonogram prací, popis jednotlivých etap a postupu prací).

Součástí realizační dokumentace je kalkulace nákladů (položkový rozpočet zpracovaný na základě aktuálních nabídek a platných ceníků českých zahradnických firem a školek. Návrh je vždy zpracován s ohledem na dostupnost rostlinného materiálu na našem trhu.

Samozřejmostí je součinnost s investorem, spolupráce při výběru realizační firmy - podklady pro zadávací řízení, zadávací dokumentace a následně v průběhu realizace autorský dozor při provádění prací.

PARKY, VEŘEJNÁ ZELEŇ

Lesopark Vrbno pod Pradědem

Fotogalerie
PA270002.JPG PA270007.JPG PA270010.JPG PA270011.JPG PA270012.JPG PA270013.JPG PA270015.JPG PA270016.JPG PA270017.JPG PA270019.JPG PA270021.JPG PA270023.JPG PA270024.JPG PA270026.JPG PA270027.JPG PA270029.JPG PA270030.JPG PA270031.JPG PA270032.JPG PA270033.JPG PA270034.JPG PA270035.JPG PA270037.JPG PA270039.JPG PA270040.JPG PA270043.JPG PA270045.JPG PA270047.JPG PA270049.JPG PA270052.JPG PA270053.JPG PA270054.JPG
Podrobnosti

Další >>

zpět nahoru

Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt